ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.) รูปผู้อำนวยการ สนง. ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเดิม(ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) โทรศัพท์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา โทรสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่เว็บไซต์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ตังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขที่และหมู่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1.ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นายพิเชฐร์ วันทอง0896206788023545255http://www.bkkp.go.th/อาคาร 4 พญาไท304/2ศรีอยุธยาทุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400
2.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายชูชาติ แก้วนอกผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 102 371608502 3716085http://www.spn1.obec.go.th/34/2สุขุมวิทปากน้ำเมืองสมุทรปราการ10270
3.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 นายบุญเพชร วันนา094-1511542023300140 ต่อ11http://area.obec.go.th/samutprakan2/1/3 หมู่ 8-บางพลีใหญ๋บางพลีสมุทรปราการ10540
4.มัธยมศึกษาสมุทรปราการ
5.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นายศุภสิน ภูศรีโสมผอ.สพป.นนทบุรี เขต 10-2591-1301-40-2591-1305http://nonedu1.org/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี9รัตนาธิเบศร์บางกระสอเมืองนนทบุรีนนทบุรี11000
6.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 025950531-4025950531-4http://www.neo-2.net/สพป.นนทบุรี เขต 279/4 หมู่ 6กาญจนาภิเษกเสาธงหินบางใหญ่นนทบุรี11140
7.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ-025933627025813313 http://www.pathum1.go.th--ปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติบางปรอกเมืองปทุมธานี12000
8.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 นายชนาธิป สำเริงผอ.สพป.ขก. 40 2523 3348025233348ต่อ106http://www.ptt2.go.th99 หมู่ 16วิภาวดีรังสิตคูคตลำลูกกาปทุมธานี12130
9.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดร.กัลยา มาลัยผอ.สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 10-3532-8132-50-3532-8130http://www.ayutthaya1.net/อาคารชลอ๑222/2อยุธยา-อ่างทองลุมพลีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา13000
10.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม-0-3521-6738http://www.ayutthaya2.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 243/20กิตติขจรสามกอเสนาพระนครศรีอยุธยา13110
11.มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษhttps://spmay.go.th/โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา13000
12.ประถมศึกษาอ่างทอง นายมงคล รุ่งสว่างผอ.สพป.อ่างทอง0659539490035 - 611092http://www.atg.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง-เทศบาล 4บางแก้วเมืองอ่างทองอ่างทอง14000
13.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 นายนิพนท์ นนธิรอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี 4036 412695036 421906http://www.lopburi1.go.thเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1111พระปิยะป่าตาลเมืองลพบุรีลพบุรี15000
14.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดร.มโน ชุนดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา036 771496036771497http://www.lopburi2.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 28/1 หมู่ 1สระบุรี - หล่มสักลำนารายณ์ชัยบาดาลลพบุรี15130
15.มัธยมศึกษาลพบุรี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญรองผอ.สพม.ลพบุรี รก.ผอ.สพม.ลพบุรีบริเวณโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเขาพระงามเมืองลพบุรี
16.ประถมศึกษาสิงห์บุรี นายวิทยา ยางสุดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ08197274070-3651-1989http://www.singarea.moe.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีสิงห์บุรี - อ่างทองบางพุทราเมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี16000
17.ประถมศึกษาชัยนาท นายประทาน หาดยาวรอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์0-5641-16390-5641-1560cnt.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท1วิเชียรปราการในเมืองเมืองชัยนาท17000
18.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 นายดำเนิน เพียรค้าผอ.สพป.สระบุรี เขต 10-3635-18040-3635-1798http://www.srb1.go.th/สพป.สระบุรี เขต 1437/3มิตรภาพปากเพรียวเมืองสระบุรีสระบุรี18000
19.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง0-3635-8617http://www.saraburi2.orgสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2313 หมู่ 11บ้านป่าแก่งคอยสระบุรี18110
20.มัธยมศึกษาสระบุรี
21.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นายเต็ม เสืออ่วมผอ.สพท.ชลบุรี เขต 10 3827 41200 3827 6766http://www.chon1.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1162/6 หมู่ที่ 2พระยาสัจจาบ้านสวนเมืองชลบุรีชลบุรี20000
22.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ038474630-5038474636http://www.chon2.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2หมู่ 7พนัสนิคม-ทุ่งเหียงบ้านช้างพนัสนิคมชลบุรี20140
23.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายจีระศักดื ภาระเวชผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา038234191http://www.chon3.go.th/web/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 314/42 ม.4-บางละมุงบางละมุงชลบุรี20150
24.ประถมศึกษาระยอง เขต 1 นายสุพรรณ หารธุจิตผอ.สพป.ระยอง เขต 1 08155740140-3861-4921http://rayong1.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 11/24บางจากเชิงเนินเมืองระยองระยอง21000
25.ประถมศึกษาระยอง เขต 2 นายธันวา ลิ่มสถาพรผอ.สพป.ระยอง เขต 20 3867 11800 3867 2516http://www.rayong2.go.thสพป.ระยอง เขต 299/1 หมู่ 3สุขุมวิทวังหว้าแกลงระยอง21110
26.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 นายประมวล บุญทีฆ์08220570960-3932-4212http://www.chan1.go.thเทศบาลเมืองจันทบุรี1ตากสินตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรี22000
27.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์-039311117039327940http://www.chan2.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 21051/3ท่าแฉลบตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรี22000
28.ประถมศึกษาตราด นางช่อชะบา ชื่นบาน039522816039511278http://www.trat-edu.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด356สุขุมวิทวังกระแจะเมืองตราด23000
29.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์รอง ผอ.สพป.นครนายก06159532680 3898 1828http://www.chachoengsao1.go.thสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1หมู่ที่ 1เลี่ยงเมืองบางตีนเป็ดเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา24000
30.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 นายวิสูตร เจริญวงษ์0-3855-4062, 0-0-3855-4062, 0-http://www.cha2.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2209/1 หมู่ 3เกาะขนุนพนมสารคามฉะเชิงเทรา24120
31.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดร.วิเศษ พลอาจทันรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1037-213200037-213200http://www.prachin1.go.thสพป.ปราจีนบุรี เขต 1814ปราจีนอนุสรณ์หน้าเมืองเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี25000
32.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 นายสุชีพ ช่วยแก้วรอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2037-280273037-280273http://www.prachinburi2.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2998 หมู่ 2ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมากบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี25110
33.ประถมศึกษานครนายก นายเสรี ขามประไพรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต3037-313628037-311141http://www.edunayok.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก182/89 หมู่ 1สุวรรณศรท่าช้างเมืองนครนายกนครนายก26000
34.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์037-425465-9037-425468-9http://www.sk1edu.go.thหมู่ 3ถนนสุวรรณศรท่าเกษมเมืองสระแก้วสระแก้ว27000
35.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายอัมพล หันทยุงผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2037232263 ต่อ 237233381http://www.skarea2.go.th/โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยอรัญประเทศอรัญประเทศสระแก้ว27120
36.มัธยมศึกษาสระแก้ว พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุhttps://spm-sk.go.th/1991 หมู่ 2สุวรรณศรท่าเกษมเมืองสระแก้วสระแก้ว27000
37.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายยรรยงค์ เจริญศรีรอง ผอ.สพป.รบ.1032-337645032-310583http://www.ratchaburi1.org/webอาคารเฉลิมพระเกียติ 60 พรรษา7ไกรเพชรหน้าเมืองเมืองราชบุรี70000
38.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 นางเตือนใจ รักษาพงศ์-0922626229032-231071http://www.rb2.go.thอาคารโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก56 หมู่ 4 เพชรเกษมสายเก่าบ้านเลือกโพธารามราชบุรี70120
39.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายสมหมาย เทียนสมใจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา034-564330034564262www.kan1.go.thเทศบาลตำบลปากแพรก8/6 หมู่ 12เฉลิมพระเกียรติปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี71000
40.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นายสมพร พิลาสันต์034-579-338http://www.kan2.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2หมู่ 2กาญจนบุรี - อู่ทองหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี71140
41.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นายสมหมาย โมฆรัตน์รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 10-34591-1110-34591-086http://www.kaned3.go.thสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไทรโยค (เดิม)หมู่ 1-ลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี71150
42.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 นายสุภชัย ปุริสาย0-3458-15880-3458-1595http://www.kan4.go.th123/61บ่อพลอย-อู่ทองบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี71160
43.มัธยมศึกษากาญจนบุรี
44.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดร.ไพศาล ปันแดนผอ.สพท.สพ.10645979456035-521191http://www.suphan1.go.th/บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหารมาลัยแมนรั้วใหญ่เมืองสุพรรณบุรี72000
45.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียวผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2035-505683035-505683http://www.sp2.go.thบริเวณวัดหนองตาสามหมู่ 4มาลัยแมนอู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรี72160
46.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาhttp://www.spb3.go.th/spb3/index.phpสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3หมู่ 1-เขาพระเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120
47.ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นางกษมา ป้องกัน034243461034243461https://nptedu.go.th/home/ถนนเพชรเกษม161/4เพชรเกษมพระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐม73000
48.ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2034-333215034-333215http://www.edunkp2.org/ข้างที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี1-นครชัยศรีนครชัยศรีนครปฐม73120
49.มัธยมศึกษานครปฐม
50.ประถมศึกษาสมุทรสาคร นายทวี ทะนอกรอง ผอ.สพม.เขต 22081 1179647034 427130www.skn.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา2/3 หมู่ 8เศรษฐกิจ 1มหาชัยเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร74000
51.มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
52.ประถมศึกษาสมุทรสงคราม นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ผอ.สพป.สมุทรสงคราม0649363799034715790skm.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม140 หมู่ 3เอกชัยลาดใหญ่เมืองสมุทรสงคราม75000
53.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2032-425901032-425076http://www.petburi.go.thสพป.เพชรบุรี เขต 1264 หมู่ 2 ต.ธงชัยถ.คีรีรัถยาธงชัยเมืองเพชรบุรี76000
54.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 นายจัตุพร บุญระดมผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 20-32437-1100-3243-7110http://www.pbi2.go.th/ถนนเพชรเกษม กม. 1888เพชรเกษมท่ายางท่ายางเพชรบุรี76130
55.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายไพรัช มณีโชติผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 10 3266 2031-40 3266 2030http://www.pck1.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1329/1 หมู่ 2ประจวบ - หว้ากอคลองวาฬเมืองฯประจวบคีรีขันธ์77000
56.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายบุญถิ่น มหาสาโรรอง ผอ.สพป.032-621445032-621807http://www.pkn2.go.th9/1 หมู่ 12เพชรเกษมหนองตาแต้มปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์77120
57.มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
58.มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นายนิพนธ์ ก้องเวหากรุงเทพมหานคร
59.มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 นายสุชน วิเชียรสรรค์ผอ.สพม พิษณุโลก0 2930 4490-20 2930 4490 - 2https://www.sesao2.go.th/1126ลาดพร้าวสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร10310
60.มัธยมศึกษานนทบุรี นายสุรชาติ เครือศรี021493923029667059www.secondary3.go.thบริเวณภายในวัดเพลง85 หมู่ที่ 5รัตนาธิเบศร์ไทรม้าเมืองนนทบุรีนนทบุรี11000
61.มัธยมศึกษาปทุมธานี นางงามพิศ ลวากร025936328025936328www.ssps4.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 417/13-14ปทุมสัมพันธ์บางปรอกเมืองปทุมธานีปทุมธานี12000
62.มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง นายธวัช แซ่ฮ่ำผอ.สพม.5036-507454036-507445http://www.secondary5.obec.go.th/sec5/บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรีบางมัญเมืองสิงห์บุรี16000
63.มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายสุรชาติ มานิตย์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา038-397501-5 038-397510www.spm18.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 25/11 หมู่ 5 ถนนอ่างศิลา - บางแสนอ่างศิลาเมืองชลบุรี20000
64.มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากรรอง.ผอ.สพท.039-314402 - 3039-314402 - 3 http://www.sesa17.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 179ศรียานุสรณ์วัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรี22000
65.มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา นายวรพจน์ สิงหราชผอ.สพม.6038517280038517279http://www.spm6.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต 6410/1มรุพงษ์หน้าเมืองเมืองฉะเชิงเทรา24000
66.มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นายกฤษ ละมูลมอญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ037210543037210541http://www.skm7.go.thสำนักงายเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา60 หมู่ 14สุวรรณศรบ้านพระเมืองปราจีนบุรี25230
67.มัธยมศึกษาราชบุรี นายจตุรงค์ สุขแก้วรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา032-327443032-327443www.seso8.go.thโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์421 อาคาร 6 ชั้น 6เสือป่าหน้าเมืองเมืองราชบุรี70000
68.มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี นายเจริญชัย กิตติพีรเดชรอง ผอ สพม.35035-535417035-535418http://182.93.220.133/webspm9/ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีหมู่ที่ 1สุพรรณบุรี - ชัยนาทสนามชัยเมืองสุพรรณบุรี72000
69.มัธยมศึกษาเพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรีผอ.สพม.เพชรบุรี032401641032400260 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย (เก่า)300ดำเนินเกษมคลองกระแชงเมืองเพชรบุรี76000