ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
นายพิเชฐร์ วันทอง
000186,0094201514,09670547,5023423727,6071,467
1. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นายทศพร ถือพุดซา
201,440162288,4755042018,01189847,3182497235,2441,813
2. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นางกฤติยา โพธิ์เสนา
171,217112369,9656231614,50773823,6851557129,3741,628
3. มัธยมศึกษาสมุทรปราการ
1581131,0376844,5832181744,3311,8312550,0092,128
4. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ
220427247,47060243,60522724,7963163216,0751,172
5. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
119891154011,182740119,62355111,617746323,4111,480
6. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
292,4412125215,5758011917,91368523,0989910239,0271,797
7. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
นายชนาธิป สำเริง
148291144312,06361277,01025036,5072106726,4091,186
8. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ดร.กัลยา มาลัย
815,7384528619,0431,09664,34320136,14726717635,2712,016
9. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร
925,5203906213,67376132,58710800015721,7801,259
10. มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
216821134,35527575,173251716,5707172926,2661,264
11. ประถมศึกษาอ่างทอง
นางสาวรัชดา ทองสุข
996,531569438,27856800024,67417214419,4831,309
12. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
นายนิพนท์ นนธิ
966,6895175110,58866900024,65420114921,9311,387
13. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ดร.มโน ชุนดี
644,3353216315,04092032,1819900013021,5561,340
14. มัธยมศึกษาลพบุรี
นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์
218624124,69029165,264297511,5485622521,6881,174
15. ประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายวิทยา ยางสุด
533,785362335,88843721,9478712,332878913,952973
16. ประถมศึกษาชัยนาท
นายประยงค์ สารภูมิ
1005,6444936110,77575417613212,2279616319,4071,375
17. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
นางวิภา สายรัตน์
704,512357418,66348743,63816412,78112311619,5941,131
18. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
604,3372706915,44987865,16822900013524,9541,377
19. มัธยมศึกษาสระบุรี
นางสาวมะลิวัน มาเหง่า
000114,29127433,739195716,9988022125,0281,271
20. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์
181,6861405413,58074987,66631924,8141958227,7461,403
21. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
473,4582575812,71173666,14526213,22712111225,5411,376
22. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
นายพิทยา นามบุญลือ
3281224915,6827162723,0311,01924,2111638143,2051,920
23. ประถมศึกษาระยอง เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
201,5821167420,1129841514,300607510,43843311446,4322,140
24. ประถมศึกษาระยอง เขต 2
นายธันวา ลิ่มสถาพร
302,5741895210,92360443,01913612,0531058718,5691,034
25. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นายสุริยนต์ กัลยาณี
352,361222399,59156132,26611725,4832127919,7011,112
26. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
362,8452316414,40580664,44220500010621,6921,242
27. ประถมศึกษาตราด
นางช่อชะบา ชื่นบาน
362,7532536214,45998121,3586112,06012010120,6301,415
28. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์
563,5922817718,78399632,74211126,65429013831,7711,678
29. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส
604,5593367718,18399053,59816812,1668214328,5061,576
30. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ดร.วิเศษ พลอาจทัน
623,7782974610,39859253,55413111,7496711419,4791,087
31. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นางปติมา กาญจนากาศ
573,7762735311,32469216913800011115,7911,003
32. ประถมศึกษานครนายก
นายสิทธิพร ผมงาม
805,0033974810,30362522,1238311,6246513119,0531,170
33. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
715,4743926716,87293664,83319112,3488714529,5271,606
34. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
นายอัมพล หันทยุง
483,8292976815,48294421,8387300011821,1491,314
35. มัธยมศึกษาสระแก้ว
สท้าน วารี
00052,17312554,85723648,9913681416,021729
36. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
987,1975466216,16887354,49117439,11027716836,9661,870
37. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
นางสาวสุภาวดี มิสุนา
694,9743787015,55791321,6316300014122,1621,354
38. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์
604,3243207014,48789721,7987611,8647613322,4731,369
39. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง
443,1592565311,13569032,61212600010016,9061,072
40. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
นายสมหมาย โมฆรัตน์
201,5801325113,55382287,23563311,630938023,9981,680
41. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่
403,1452404810,49264121,903580009015,540939
42. มัธยมศึกษากาญจนบุรี
000102,7811811413,787515512,7444942929,3121,190
43. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์
926,013511407,91349500024,11217213418,0381,178
44. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ดร.สุภาวดี มิสุนา
775,5584235210,39667044,03217200013319,9861,265
45. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์
785,500474439,26054232,80711811,5065412519,0731,188
46. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นางกษมา ป้องกัน
433,2373437016,4041,10855,07924536,22030912130,9402,005
47. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
422,7602517015,92987866,18125723,61516212028,4851,548
48. มัธยมศึกษานครปฐม
222725113,98425054,6472841127,7241,2582936,5821,817
49. ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์
251,9981965917,0339731514,00461535,57822810238,6132,012
50. มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
42674836725366,286329614,0806311921,3051,061
51. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์
392,510182254,89031222,6781230006610,078617
52. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
613,555380244,90832800024,0231328712,486840
53. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายจัตุพร บุญระดม
754,458391458,57354122,29610800012215,3271,040
54. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
554,1383295512,94377065,22124211,6368211723,9381,423
55. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์
392,8771994610,71552743,1781170008916,770843
56. มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ
1371472,28713953,992183510,1704661816,486802
57. มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นายนิยม ไผ่โสภา
13842156,7463901514,2147113689,2124,32667110,2105,469
58. มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
นายสุชน วิเชียรสรรค์
00024184178,29749842110,5605,98451119,2756,523
59. มัธยมศึกษานนทบุรี
นายสุรชาติ เครือศรี
00021,1017144,1952321233,6941,6791838,9901,982
60. มัธยมศึกษาปทุมธานี
นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ
11011525293965,2383191334,8691,6932240,7372,066
61. มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
540758133,95527755,21926638,6244432618,2051,044
62. มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
นายสุรชาติ มานิตย์
1698114,4612831412,5246342563,1412,5065180,1953,431
63. มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
652371164,650281119,508500612,7036453927,3841,497
64. มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
นายวรพจน์ สิงหราช
532059144,47029754,939230514,9716742924,7001,260
65. มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ
310735143,87024265,249302715,6307203024,8561,299
66. มัธยมศึกษาราชบุรี
นายสิทธิพล พหลทัพ
19115135,10933766,005295615,3587522626,5631,399
67. มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
นายชวลิต เจนเจริญ
18912123,922267108,423452921,4879683233,9211,699
68. มัธยมศึกษาเพชรบุรี
นางสาวศิืริวรรณ ขวัญมุข
32754093,36920965,78436149,7304512219,1581,061
 2,463171,70814,2252,719660,17039,154431394,06518,930302736,59433,8865,9151,962,537106,195