ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
นายพิเชฐร์ วันทอง
000186,0094201514,09670547,5023423727,6071,467
1. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นายชูชาติ แก้วนอก
201,531173288,8175242017,96390647,3432607235,6541,863
2. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นายบุญเพชร วันนา
171,323129369,9396451614,70176223,6851557129,6481,691
3. มัธยมศึกษาสมุทรปราการ
1581124733855,0332631744,2231,8312549,7872,143
4. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายศุภสิน ภูศรีโสม
220125247,93564443,60522725,2143163216,9551,212
5. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
119541094011,099727119,65755911,617746323,3271,469
6. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
302,5491965014,9147692018,53271123,0989910239,0931,775
7. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
นายชนาธิป สำเริง
13857914311,89158688,09631336,5072106727,3511,200
8. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ดร.กัลยา มาลัย
795,8294118819,8121,10064,28020436,16926217636,0901,977
9. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม
926,3864756214,19881643,35316000015823,9371,451
10. มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ
216821134,38927875,173251716,5347182926,2641,268
11. ประถมศึกษาอ่างทอง
นายมงคล รุ่งสว่าง
936,246503489,20362600024,67417214320,1231,301
12. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
นายนิพนท์ นนธิ
936,4624655411,09470000024,65420114922,2101,366
13. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ดร.มโน ชุนดี
644,4713136315,55296332,23011300013022,2531,389
14. มัธยมศึกษาลพบุรี
ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ
18613134,83731665,245288511,3626172521,5301,234
15. ประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายวิทยา ยางสุด
543,846364335,98443121,9478712,332879014,109969
16. ประถมศึกษาชัยนาท
นายประทาน หาดยาว
1016,0535076010,76775317613212,3479616319,9281,388
17. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
นายดำเนิน เพียรค้า
754,837353408,73447543,63816412,78112312019,9901,115
18. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
614,4722766815,30286765,16822900013524,9421,372
19. มัธยมศึกษาสระบุรี
111013104,08326933,555195716,8387752124,5861,252
20. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
นายเต็ม เสืออ่วม
181,7191345413,50273587,66631924,8141958227,7011,383
21. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
483,6672455712,67772466,30225913,22712111225,8731,349
22. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
นายจีระศักดื ภาระเวช
3275195116,5977512521,13193124,2111638142,2141,864
23. ประถมศึกษาระยอง เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
201,6011047419,9959631514,113603510,54742311446,2562,093
24. ประถมศึกษาระยอง เขต 2
นายธันวา ลิ่มสถาพร
282,4071745411,52661243,14113712,0531058719,1271,028
25. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นายประมวล บุญทีฆ์
362,332199389,46053732,26611725,4832127919,5411,065
26. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
403,3032395913,80773275,13824600010622,2481,217
27. ประถมศึกษาตราด
นางช่อชะบา ชื่นบาน
412,9182746214,4401,01621,5327212,06012010620,9501,482
28. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์
573,7042797619,17199632,5888826,65429013832,1171,653
29. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายวิสูตร เจริญวงษ์
654,7903417718,23297263,96418912,1668214929,1521,584
30. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ดร.วิเศษ พลอาจทัน
673,9712884510,22058553,54412211,7496711819,4841,062
31. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นายสุชีพ ช่วยแก้ว
593,9252705311,57871516913800011316,1941,023
32. ประถมศึกษานครนายก
นายเสรี ขามประไพ
785,2963904910,44662432,79111411,5826513120,1151,193
33. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
715,7913796717,30295264,83319112,3488714530,2741,609
34. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
นายอัมพล หันทยุง
453,6152537116,08599021,8387300011821,5381,316
35. มัธยมศึกษาสระแก้ว
พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ
00052,17312554,85723648,9913681416,021729
36. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
1027,3675426216,49985454,49117439,11027717237,4671,847
37. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
นางเตือนใจ รักษาพงศ์
694,8633706915,29289332,2649600014122,4191,359
38. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นายสมหมาย เทียนสมใจ
604,2473297215,0271,03221,8078511,7987613522,8791,522
39. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
นายสมพร พิลาสันต์
443,2782405311,41769132,61212600010017,3071,057
40. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
นายสมหมาย โมฆรัตน์
211,7141445013,48982087,23563311,630938024,0681,690
41. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
นายสุภชัย ปุริสาย
392,9612145010,92268721,903580009115,786959
42. มัธยมศึกษากาญจนบุรี
000102,7811811413,615488512,7444942929,1401,163
43. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ดร.ไพศาล ปันแดน
855,518362489,30656400024,22117213519,0451,098
44. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว
755,6754255310,46867554,82621300013320,9691,313
45. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์
785,677461439,29353632,80711811,5065412519,2831,169
46. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นางกษมา ป้องกัน
443,3923856916,3121,12955,29126336,69732912131,6922,106
47. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
432,8072256916,07486466,15525723,61516212028,6511,508
48. มัธยมศึกษานครปฐม
110814113,65124565,4593171127,2771,0582936,4951,634
49. ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก
221,6491486216,7579631514,21065135,29619810237,9121,960
50. มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
42675036725377,408447512,2735071920,6201,057
51. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์
392,559183254,97530322,6781230006610,212609
52. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
643,759364245,09131600024,0231329012,873812
53. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายจัตุพร บุญระดม
764,705385458,58452222,29610800012315,5851,015
54. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
594,4613365112,53273565,19624211,6368211723,8251,395
55. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นายบุญถิ่น มหาสาโร
382,8171804811,42758832,4741010008916,718869
56. มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
000113,97926232,70714547,9953651814,681772
57. มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นายนิพนธ์ ก้องเวหา
13842146,4543621513,3276623791,3134,37967111,1325,445
58. มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
นายสุชน วิเชียรสรรค์
00025194678,29749842110,6525,98451119,4686,528
59. มัธยมศึกษานนทบุรี
นายสุรชาติ เครือศรี
00021,1017144,1952321233,7951,6791839,0911,982
60. มัธยมศึกษาปทุมธานี
นางงามพิศ ลวากร
11011525293965,0363121334,8691,6882240,5352,054
61. มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
540761144,47731344,61323338,6454432618,1421,050
62. มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
นายสุรชาติ มานิตย์
1698124,8072861412,8996622459,9702,3155177,7453,271
63. มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
760580154,482269119,543496612,7036453927,3331,490
64. มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
นายวรพจน์ สิงหราช
536562144,32529054,939230514,6035932924,2321,175
65. มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
นายกฤษ ละมูลมอญ
39737144,10024865,249302715,5987053025,0441,292
66. มัธยมศึกษาราชบุรี
นายจตุรงค์ สุขแก้ว
19121114,27428187,395413615,2437262627,0031,441
67. มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
110316123,922267108,423452921,4879683233,9351,703
68. มัธยมศึกษาเพชรบุรี
นายเดชา ปาณะศรี
32754093,39321665,40336149,8334512218,9041,068
 2,477175,72813,7752,734669,17439,577438398,18119,402300731,29733,2115,9491,974,380105,965