ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
นายพิเชฐร์ วันทอง
000186,0094201514,09670547,5023423727,6071,467
1. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นายชูชาติ แก้วนอก
201,518169288,7475162017,99390047,3432607235,6011,845
2. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นางกฤติยา โพธิ์เสนา
171,311126369,9636331614,68676223,6851557129,6451,676
3. มัธยมศึกษาสมุทรปราการ
1581124733855,3682631744,2231,8312550,1222,143
4. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายศุภสิน ภูศรีโสม
220427247,92063943,60522725,2143163216,9431,209
5. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
119641124011,086731119,61156011,617746323,2781,477
6. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
302,5292095115,5057951917,93068423,0989910239,0621,787
7. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
นายชนาธิป สำเริง
13831964311,95259388,09631336,5072106727,3861,212
8. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ดร.กัลยา มาลัย
805,9244168719,5141,09964,28020436,16926217635,8871,981
9. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม
916,2044666314,33782943,35316000015823,8941,455
10. มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ
216821134,38927875,173251716,5347182926,2641,268
11. ประถมศึกษาอ่างทอง
นางสาวรัชดา ทองสุข
936,202508489,12462200024,67417214320,0001,302
12. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
นายนิพนท์ นนธิ
936,4394685411,10169800024,65420114922,1941,367
13. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ดร.มโน ชุนดี
644,5043176315,32995632,23711300013022,0701,386
14. มัธยมศึกษาลพบุรี
ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ
18613134,82831665,245290511,3626172521,5211,236
15. ประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายวิทยา ยางสุด
543,869367336,00343321,9478712,332879014,151974
16. ประถมศึกษาชัยนาท
นายประยงค์ สารภูมิ
1005,9174856110,86975417613212,2279616319,7741,367
17. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
นายดำเนิน เพียรค้า
744,719350418,86948143,63816412,78112312020,0071,118
18. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
614,4722766815,30286765,16822900013524,9421,372
19. มัธยมศึกษาสระบุรี
111013104,08326933,555195716,8387752124,5861,252
20. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
นายเต็ม เสืออ่วม
191,8231415313,40772287,66631924,8141958227,7101,377
21. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
483,6642455712,68472366,30225913,22712111225,8771,348
22. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
นายจีระศักดื ภาระเวช
3288205116,6477532521,38294824,2111638142,5281,884
23. ประถมศึกษาระยอง เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
201,5961087420,0349661514,118603510,54742311446,2952,100
24. ประถมศึกษาระยอง เขต 2
นายธันวา ลิ่มสถาพร
292,5101785311,15260243,14313712,0531058718,8581,022
25. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นายประมวล บุญทีฆ์
362,349203389,49255032,26611725,4832127919,5901,082
26. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
383,0912236113,72775475,09824300010621,9161,220
27. ประถมศึกษาตราด
นางช่อชะบา ชื่นบาน
392,7302526414,6971,03421,5327212,06012010621,0191,478
28. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์
573,6872777619,07599532,5888826,65429013832,0041,650
29. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายวิสูตร เจริญวงษ์
654,8123517718,02497963,96418912,1668214928,9661,601
30. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ดร.วิเศษ พลอาจทัน
673,9332934510,24358353,54412211,7496711819,4691,065
31. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นายสุชีพ ช่วยแก้ว
593,9372695311,54671516913800011316,1741,022
32. ประถมศึกษานครนายก
นายเสรี ขามประไพ
785,2173894910,34961332,79111411,5826513119,9391,181
33. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
715,7883786717,22294764,83319100014427,8431,516
34. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
นายอัมพล หันทยุง
463,6872607015,81097421,8387300011821,3351,307
35. มัธยมศึกษาสระแก้ว
สท้าน วารี
00052,17312554,85723648,9913681416,021729
36. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
987,3675356216,39185754,49117439,11027716837,3591,843
37. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
นางสาวสุภาวดี มิสุนา
694,8463726915,28789632,2649600014122,3971,364
38. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นางเตือนใจ รักษาพงศ์
624,4553217014,76091321,8297511,8027113522,8461,380
39. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
นายสมพร พิลาสันต์
433,1562385411,46670632,61212600010017,2341,070
40. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
นายสมหมาย โมฆรัตน์
211,7131435013,48982087,23563311,630938024,0671,689
41. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
นายนิพนธ์ ภัทรวังส์
392,9572145010,91167021,903580009115,771942
42. มัธยมศึกษากาญจนบุรี
000102,7811811413,615488512,7444942929,1401,163
43. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ดร.ไพศาล ปันแดน
865,598395479,19156300024,22117213519,0101,130
44. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์
775,6564095210,48866144,03917600013320,1831,246
45. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์
795,861472429,15252632,80711811,5065412519,3261,170
46. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นางกษมา ป้องกัน
453,4743836816,1641,10955,29126336,69732912131,6262,084
47. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
422,6832267016,10887066,15525723,61516212028,5611,515
48. มัธยมศึกษานครปฐม
110814113,65124565,4593171127,2771,0582936,4951,634
49. ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นางสาวหฤทัย บุญประดับ
221,6591486216,7199501514,21065135,29619810237,8841,947
50. มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
42675036725377,408447511,9325071920,2791,057
51. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์
392,537183254,94931122,6781230006610,164617
52. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
643,734363245,10831600024,0231329012,865811
53. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายจัตุพร บุญระดม
764,689387458,66553322,29610800012315,6501,028
54. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
584,3443255212,59374465,19624211,6368211723,7691,393
55. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นายบุญถิ่น มหาสาโร
382,8231804811,43058732,4741010008916,727868
56. มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์
00092,72319554,44822848,5453961815,716819
57. มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นายนิยม ไผ่โสภา
13842146,4543621513,3276623791,3134,37967111,1325,445
58. มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
นายสุชน วิเชียรสรรค์
00025194678,29749842110,6525,98451119,4686,528
59. มัธยมศึกษานนทบุรี
นายสุรชาติ เครือศรี
00021,1017144,1952321233,7951,6791839,0911,982
60. มัธยมศึกษาปทุมธานี
นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ
11011525293965,2383191334,8691,6932240,7372,066
61. มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
540761144,47731344,61323338,6384432618,1351,050
62. มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
นายสุรชาติ มานิตย์
1698124,7602861412,8996622460,7022,3275178,4303,283
63. มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
759880154,476269119,543496612,7036453927,3201,490
64. มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
นายวรพจน์ สิงหราช
536562144,48929954,939230514,6035932924,3961,184
65. มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
นายกฤษ ละมูลมอญ
39737144,10024865,249302715,5987053025,0441,292
66. มัธยมศึกษาราชบุรี
นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์
19115114,25327887,395413615,2437262626,9821,432
67. มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
นายชวลิต เจนเจริญ
110316123,922267108,423452921,4879683233,9351,703
68. มัธยมศึกษาเพชรบุรี
นายเดชา ปาณะศรี
32754093,36920965,40336149,7304512218,7771,061
 2,474175,21213,7712,733666,83239,395438399,28619,429299729,66433,1675,9441,970,994105,762