ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
นายพิเชฐร์ วันทอง
000186,0094201514,09670547,5023423727,6071,467
1. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นายทศพร ถือพุดซา
201,446159288,5675092018,01189847,3432607235,3671,826
2. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นางกฤติยา โพธิ์เสนา
181,409134359,8126171614,55574923,6851557129,4611,655
3. มัธยมศึกษาสมุทรปราการ
1581131,0376844,5782181744,3311,8312550,0042,128
4. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ
220427247,47660243,60522724,7963163216,0811,172
5. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
119641124011,128735119,62355111,617746323,3321,472
6. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
292,4272075215,6018061917,91368523,0989910239,0391,797
7. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
นายชนาธิป สำเริง
148321134312,06862477,01025036,5072106726,4171,197
8. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ดร.กัลยา มาลัย
805,7904188719,4571,10364,28020436,16926217635,6961,987
9. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร
925,5813536213,74275432,58710800015721,9101,215
10. มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
นางไปรผดา โปติบุตร
216821134,35527575,173251716,5707172926,2661,264
11. ประถมศึกษาอ่างทอง
นางสาวรัชดา ทองสุข
986,528553438,27256400024,67417214319,4741,289
12. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
นายนิพนท์ นนธิ
946,5484915310,90268600024,65420114922,1041,378
13. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ดร.มโน ชุนดี
644,3573146315,08192832,19211300013021,6301,355
14. มัธยมศึกษาลพบุรี
ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ
18613134,78830365,264297511,5485622521,6861,175
15. ประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายวิทยา ยางสุด
533,805362335,95643121,9478712,332878914,040967
16. ประถมศึกษาชัยนาท
นายประยงค์ สารภูมิ
1005,8224936110,85274817613212,2279616319,6621,369
17. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
นายปฐมเกียรติ ไชยคำ
734,673361408,70147543,63816412,78112311819,7931,123
18. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
614,4512766815,30186765,16822900013524,9201,372
19. มัธยมศึกษาสระบุรี
นางสาวมะลิวัน มาเหง่า
111013104,18826033,726195717,0667892125,0901,257
20. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
นายเต็ม เสืออ่วม
191,8061495313,58273387,66631924,8141958227,8681,396
21. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
473,4652465812,72373566,30225913,22712111225,7171,361
22. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
นายพิทยา นามบุญลือ
3288204915,7217132722,7191,00324,2111638142,9391,899
23. ประถมศึกษาระยอง เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
201,5921087420,0729711514,244604510,42543311446,3332,116
24. ประถมศึกษาระยอง เขต 2
นายธันวา ลิ่มสถาพร
292,4891815311,11760743,01913612,0531058718,6781,029
25. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นายประมวล บุญทีฆ์
362,398218389,47254732,26611725,4832127919,6191,094
26. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
393,2032346214,66179353,84717700010621,7111,204
27. ประถมศึกษาตราด
นางช่อชะบา ชื่นบาน
362,7482486314,52999221,3705612,06012010220,7071,416
28. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์
563,5842777718,89499332,5888826,65429013831,7201,648
29. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส
614,6953377618,15097853,35816012,1668214328,3691,557
30. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ดร.วิเศษ พลอาจทัน
633,8842844510,24657553,47713311,7496711419,3561,059
31. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นายสุชีพ ช่วยแก้ว
593,8232685311,42570716913800011315,9391,013
32. ประถมศึกษานครนายก
นายเสรี ขามประไพ
795,1503934810,10260032,79111411,5826513119,6251,172
33. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
705,4613676817,18794364,83319112,3488714529,8291,588
34. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
นายอัมพล หันทยุง
493,9702806715,36894421,8387300011821,1761,297
35. มัธยมศึกษาสระแก้ว
สท้าน วารี
00052,17312554,85723648,9913681416,021729
36. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
997,3665516115,99885554,49117439,11027716836,9651,857
37. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
นางสาวสุภาวดี มิสุนา
694,9113647015,60591721,6316300014122,1471,344
38. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นางเตือนใจ รักษาพงศ์
604,1252977214,73491721,7987611,8647613522,5211,366
39. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
นายสมพร พิลาสันต์
433,0862465411,44870932,61212600010017,1461,081
40. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
นายสมหมาย โมฆรัตน์
211,7071465013,42080287,23563311,630938023,9921,674
41. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
นายนิพนธ์ ภัทรวังส์
413,1682324810,49965721,903580009115,570947
42. มัธยมศึกษากาญจนบุรี
000102,7811811413,615488512,7444942929,1401,163
43. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์
946,135515397,84047700024,12317213518,0981,164
44. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์
775,5724135210,41066444,03917600013320,0211,253
45. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์
795,690479429,13453132,80711811,5065412519,1371,182
46. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นางกษมา ป้องกัน
443,3103626916,3381,10555,07924536,22030912130,9472,021
47. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
422,7122427015,99387066,15525723,61516212028,4751,531
48. มัธยมศึกษานครปฐม
110814124,24627154,7652841127,2771,0582936,3961,627
49. ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นางสาวหฤทัย บุญประดับ
201,4381316417,3069491513,98464435,29619810238,0241,922
50. มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
42674836725377,504453511,9325071920,3751,061
51. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์
392,518182254,89031222,6781230006610,086617
52. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
643,641372245,09831600024,0231329012,762820
53. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายจัตุพร บุญระดม
764,620392458,63553722,29610800012315,5511,037
54. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
564,2383115412,80275765,23224211,6368211723,9081,392
55. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์
392,8611864610,71451543,1781170008916,753818
56. มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์
00092,74319254,44822848,6133961815,804816
57. มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นายนิยม ไผ่โสภา
13842146,4543621513,3276623791,3134,37967111,1325,445
58. มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
นายสุชน วิเชียรสรรค์
00025194678,29749842110,5605,98451119,3766,528
59. มัธยมศึกษานนทบุรี
นายสุรชาติ เครือศรี
00021,1017144,1952321233,6941,6791838,9901,982
60. มัธยมศึกษาปทุมธานี
นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ
11011525293965,2383191334,8691,6932240,7372,066
61. มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
539060133,92328155,21926638,6234432618,1551,050
62. มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
นายสุรชาติ มานิตย์
1698114,4592831412,5246342563,1482,5065180,2003,431
63. มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
647869164,673283119,543496612,7036453927,3971,493
64. มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
นายวรพจน์ สิงหราช
536561144,48929954,939230514,9716742924,7641,264
65. มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
นางจารุวรรณ บุญโต
310735133,82423165,249302715,6307202924,8101,288
66. มัธยมศึกษาราชบุรี
นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์
19115124,83831276,725362615,2437262626,8971,415
67. มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
นายชวลิต เจนเจริญ
18912123,922267108,423452921,4879683233,9211,699
68. มัธยมศึกษาเพชรบุรี
นายเดชา ปาณะศรี
32754093,36920965,72836249,7304512219,1021,062
 2,475173,29113,8812,717662,12139,001433394,85019,095301734,22333,4825,9261,964,485105,459